Allmänna villkor – Easyserv
Easyserv

Allmänna villkor

Bakgrund
Easyserv’s tjänst (”Tjänsten”) omfattar övervakning och kontroll av värmepump på en specificerad adress. Tjänstens syfte är att i största möjliga mån se till att kundens värmepump arbetar optimalt och levererar tillfredsställande energibesparing enligt tillverkarens prestanda. Syftet är också att tidigt upptäcka fel och skador och därmed ge möjlighet att åtgärda problem i god tid innan de blir akuta.

Avtalets omfattning och syfte
Dessa villkor styr användandet av den tjänst som tillhandahålls av Easyserv Sweden AB, 556948-4628
(nedan kallad ”Easyserv”).
Hårdvara och tjänst kan också säljas och/eller ingå i annat avtal/tjänst som levereras av  Partners/Återförsäljare
(nedan kallad ÅF).
Köparen av Tjänsten (nedan kallad ”Kund”) kan ge servicetekniker eller annat ombud (nedan kallad ”Ombud”) access till driftsdata/övervakningstjänst.
Genom att registrera ett konto på någon av Easyserv´s webbtjänster godkänner och accepterar kunden dessa villkor.
Om Kunden inte godkänner villkoren ska denne inte registrera ett konto. 

Garantier
Konsumenttjänstlagen gäller mellan parterna för denna typ av tjänst/service.

Kundens ansvar
Kund ansvarar för att övervakningsutrustning har tillgång till 230V samt fungerande uppkoppling mot internet (om mobildata används så ingår detta i tjänsten mot pristillägg). 
Merarbete hänfört till ovan kan Easyserv eller ÅF debitera om servicebesök krävs för att återställa internetuppkoppling eller strömförsörjning, detta överenskommes i så fall innan besök.

Skyddat innehåll
Allt material på webbplatsen tillhör Easyserv, dess underleverantörer och licensgivare. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Easyserv utan skriftligt tillstånd från Easyserv. Kund har dock rätt att använda det material som finns på webbplatsen för eget, icke kommersiellt bruk.

Begränsat ansvar
Easyserv övervakar och analyserar teknisk utrustning i fastigheter av olika slag, dock innebär detta inte att Easyserv tar ansvar för funktion hos ansluten utrustning. Vi tar inte heller ansvar för att eventuella driftstopp/avvikelser upptäcks inom en specifik tidsram, utan tjänsten skall användas för långsiktig optimering av den anslutna utrustningens prestanda och livslängd samt för att fånga upp onormala driftförhållanden.

Alla åtgärder som Kund vidtar med anledning av information tillhandahållen på webbplatsen sker helt på Kundens eget ansvar.
Easyserv ansvarar inte för någon form av skada eller förlust på grund av Kundens eller Ombuds mellanhavanden med någon tredje part, oavsett om denna part rekommenderas av Easyserv eller inte.

Easyserv ansvarar inte heller för skador som föranletts av att Kund eller Ombud använt information som finns på Tjänsten eller av att information inte funnits tillgänglig.

I de fall Easyserv hänvisar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst till Kunden och Easyserv frånsäger sig allt ansvar för innehåll på sådan webbplats.

Easyserv står inte ansvarig för skador som uppkommer p.g.a. strömavbrott, nätfel eller kommunikationsavbrott, driftstörning/haveri i värmeanläggning, ej överförda eller kommunicerade larm/meddelanden från värmeanläggningen, force majeure (blixtnedslag, krig, sabotage, strejk, extrema väderförhållanden, konflikter, eldsvåda eller annan oförutsedd händelse utanför vår kontroll).

Hanteringen av personuppgifter
Easyserv följer de regler som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) avser att värna om användarens integritet.

De personuppgifter som Kund lämnar till Easyserv – såsom namn, personnummer, mejladress, adress och anläggningsinformation – kan komma att behandlas både manuellt och maskinellt. Personuppgifterna behandlas främst för att kommunicera med kunden/användaren, veta var ansluten utrustning är lokaliserad samt för utveckling av Tjänsten. Easyserv får utlämna kundens personuppgifter till underleverantör för att kunna uppfylla användarens begäran om åtgärd/rådgivning på ansluten utrustning.

Easyserv är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter och kunden har enligt GDPR rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kund kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kund som begär information eller rättelse ska göra det skriftligen till Easyserv via brev eller

email [privacy@easyserv.se]. Vår integritetspolicy kan du läsa här.

Drift av Tjänsten och Kundservice
Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Easyserv förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Easyserv finner det påkallat av tekniska, underhålls- drifts- eller säkerhetsmässiga skäl och Kunden är införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Easyserv bedömer det vara nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Easyserv förbehåller sig även rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att inskränka driften av Tjänsten för att exempelvis genomföra uppdateringar och uppgraderingar. Easyserv ansvarar inte i någon del för avbrott eller felaktigheter i Tjänsten som orsakas av eller på annat sätt är hänförliga till tredje part. Kunden äger inte rätt till ersättning om Tjänsten inte kan användas enligt ovan.

För supportfrågor eller andra frågor rörande Tjänsten, eller vid fel på Kundens egen anläggning hänvisas till Easyserv kundservice på telefon [035-710 11 50] eller via e-post [support@easyserv.se].

Cookies
Kund informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om det på webbplatsen används s.k cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för Kunden att använda tjänsten. Cookies kan inte identifiera kunden personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om Kunden inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda Tjänsten.

Ändrade villkor

Easyserv förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.

Ångerrätt
Detta Avtal omfattas av Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).  Om den totala betalningen för Tjänsten överstiger 400 kronor (eller sådant lägre belopp som stadgas i Distans- och hemförsäljningslagen) har Kunden rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Kund som ångrar sig ska meddela Easyserv om denne önskar utnyttja sin ångerrätt.

Avtalstid och uppsägning
Detta avtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering av ett konto hos Easyserv, antingen på egen hand eller genom att detta ombesörjs av Easyserv eller ÅF. Avtalet gäller tillsvidare och kan när som helst sägas upp av Kunden genom att kontakta Kundservice. Förbetalda erlagda månadsavgifter återbetalas ej. Vid olika kampanjer kan avtalstiden vara bunden en viss tid kopplat till ett speciellt erbjudande.

Easyserv har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot detta avtal eller Easyserv’s instruktioner eller om Easyserv i övrigt bedömer att Kunden riskerar att allvarligt störa användningen av Easyserv’s system eller uppenbarligen missbrukar Tjänsten.

Easyserv ska ha rätt att säga upp avtalet genom e-postmeddelande till den e-postadress som Kunden har angivit vid registrering för Tjänsten.

Vid ägarbyte
Detta avtal gäller för undertecknad kund. Vid ägarbyte av fastighet kan Kunden överlåta kvarvarande avtalstid på ny ägare. Detta ska dock anmälas till Easyserv senast på tillträdesdagen, i annat fall upphör avtalets giltighet vid nästa avtalsperiod.  Registrering av ägarbyte kan debiteras enligt prislista.

Betalningsvillkor, prissättning
Debitering och fakturering utförs i första hand mot det betalmedel som Kunden anslutit till Tjänsten. 

Betalning med Payson. Med Payson betalar du enkelt och tryggt. Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard och internetbank eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning. Läs mer här: www.payson.se

Om Kunden registrerar ett kredit- eller kontokort debiteras köp automatiskt från det angivna kortet. Genom att registrera ett kredit- eller kontokort lämnar Kunden sitt samtycke till att de registrerade kortuppgifter hanteras av Easyserv [och eventuella tredje parter för administration av betalningen].

Det är Kundens eget ansvar att alltid ha ett giltigt kort anslutet till Tjänsten och att det finns tillgängliga medel för debitering i enlighet med Avtalet.

När Kunden avslutar användarkontot raderas också eventuella kortuppgifter.

Easyserv/ÅF har rätt att årligen justera avtalspriset enligt TPI (tjänsteprisindex). Prisjustering får ske tidigast 12 månader från avtalets start. Kund är medveten om att kreditprövning kan göras utan separat godkännande. Moms ingår i alla priser.

Betalning med Payson. Med Payson betalar du enkelt och tryggt. Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard och internetbank eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning. Läs mer här: www.payson.se