Integritetspolicy-2 – Easyserv
Easyserv

Integritetspolicy


Gäller fr.o.m. 2018-05-25

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Vi är en tjänst som hjälper människor med sina värmepumpar
 • När du skapar ett konto hos Easyserv så ingår du också ett avtal med oss
 • Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför
 • Du avslutar tjänsten när du vill och då raderar vi all personlig information
1. Allmänt
1.1 Denna integritetspolicy gäller då Easyserv Sweden AB org. nr 556948-4628, Linjegatan 3D, 302 50 Halmstad, e-post: info@easyserv.se, (”EasyServ”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.
1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Easyserv hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Easyserv ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande din anslutna utrustning (värmepump och ev. andra sensorer) som du har låtit Easyserv få del av.
1.4 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Easyserv. Du kan avsluta ditt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Easyserv på annat sätt. Easyserv kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som Easyserv enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Easyserv. Personuppgifterna bevaras endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser.
1.5 Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
  
 • Vi kan hämta in data från t.ex vädertjänster eller energi-pristjänster åt dig.
 • Vi kan också också hämta data från offentliga register.

 

2. Vilka uppgifter behandlar Easyserv om dig?
2.1 Easyserv samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten, såsom namn, kontaktuppgifter, boendeform, information om hushållet (antal barn och vuxna) samt annan information om fastigheten som exempelvis uppvärmd boyta, alternativa uppvärmningskällor och byggår. Easyserv samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se avsnitt 7.
2.2 Easyserv kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Easyserv får del av från tredje parter. De tredje parter som Easyserv hämtar uppgifter från är typiskt tillverkare av t ex värmepump eller försäkringsbolag, och används exempelvis för hantering av garanti/försäkringsärenden. Genom att skapa ett Easyserv-konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till EasyServ samt att Easyserv sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren godkänner även att Easyserv lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Easyserv kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Easyserv för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.
2.3 Behandlingen av personuppgifter enligt avsnitt 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla Tjänsten till dig. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Easyserv kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Easyservs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka Easyservs rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för Easyserv.
  
 • Vi använder uppgifter om dig och din fastighet/  värmepump för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.
 • Efter att uppgifterna är anonymiserad kan de också användas som t ex jämförelseunderlag
 • I framtiden kan du också få reklam & erbjudanden  från Easyserv anpassad för dig.
 • Vill du inte ha erbjudanden så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.
3. Varför behandlar Easyserv uppgifter om dig?
3.1 Easyserv behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Easyserv personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Easyserv. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Easyservs berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.
3.2 Easyserv behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Easyservs berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.
3.3 Om du inte vill att Easyserv behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Easyserv via kontaktuppgifterna i avsnitt 8.
  
 • När vi hämtar in data åt dig från tredje part så behöver vi identifiera dig hos dem för att hämta rätt data.
 • Ibland behöver vi använda samarbetspartners och då kan de också ha tillgång till data.
 • Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.
 • Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Easyserv som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.
4. Tredje parter
4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Easyserv, kommer att lämnas ut till Easyservs samarbetspartners. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten gentemot dig.
4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Easyserv ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Easyservs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Easyserv att genomföra behandlingen.
4.3 Easyserv kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Easyservs räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Easyserv, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Easyserv engagerar för Easyservs marknadsföringsåtgärder. Det är dock alltid Easyserv som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.
4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Easyserv och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett Easyserv-konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.
  
 • Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.
5. Ändring av policyn
Easyserv har rätt att när som helst ändra denna policy. Easyserv ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Easyserv innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Easyserv genom att avsluta ditt konto hos Easyserv.
  
 • Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.
6. Skyddet för personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Easyserv. Easyserv har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
  
 • Vi använder cookies för att göra tjänsten så bra som möjligt.
7. Cookies m.m
7.1
 Tjänsterna på Easyservs webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Easyserv ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Easyserv samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser och beteenden för de syften och mot bakgrund av de grunder som framgår av avsnitt 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Easyserv tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. 

7.2 När du laddar ner Easyservs app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Easyserv lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Easyserv ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen godkänner du att Easyserv lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Informationen lagras för att Easyserv ska kunna fullfölja avtalet med dig om att tillhandahålla Tjänsten. Om du inte längre önskar att Easyserv lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen.
  
 • Easyserv är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud för person-uppgiftsbehandlingen.
 • Easyserv värnar om dina rättigheter och har satt upp funktioner så att du ska kunna efterfråga tillgång till dina personuppgifter.
 • Kontakta oss gärna om du har frågor.
 • Om du är missnöjd kan du kontakta Easyservs dataskyddsombud.
 • Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Datainspektionen.
8. Rättigheter och kontaktinformation
8.1 
Easyserv är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Easyserv har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen, se vidare nedan.

8.2 Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Easyserv ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Easyserv kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via privacy@easyserv.se.
8.3 Tveka inte att kontakta Easyserv om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål.Skriftliga frågor eller klagomål framförs i första hand direkt till:
Easyserv Sweden AB
Linjegatan 3D
302 50 HalmstadE-post: privacy@easyserv.se ,  skriv ”GDPR” i ämnesfältet.
Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Dataskyddsombudet. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.
DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se