Easyserv – Easyserv är en smart digital tjänst för din värmepump
Easyserv

Easyserv skapar nytta ­i hela energisystemet

Genom att vi använder husets termiska tröghet och låter det kallna respektive överuppvärmas någon halv grad, så slipper vi helt de nackdelar som batterier medför, dvs: energikrävande produktion; brytning av sällsynta jordartsmetaller; geopolitiskt beroende av stater utanför EU; dyra i inköp; dyra i löpande kostnader pga värdeminskning, underhåll,  kylning, försäkring, hyra av lokal/container etc.

De fördelar som smart styrning av värmepumpar medför är däremot desamma som för batterier:

  • Styr bort trängsel i elnätet
  • Sänker uttaget av effektavgifter
  • Styr elanvänding till billiga timmar
  • Hjälper Svenska Kraftnät att hålla frekvensen 50 Hz
Ytterligare fördel med smart styrning av värmepumpen:

  • Ger bättre värmepumpshälsa, dvs kan indikera servicebehov och optimera driften och därmed sänka energiförbrukningen.

Ett energisystem i snabb förändring kräver nya lösningar

Effektbalansering

Easyserv löser effektproblem genom att använda landets installerade värmepumpar. Vilket ger flexibilitet till låg investeringskostnad, minimal miljöpåverkan och med mycket kort startsträcka.

Förbrukningsflexibilitet

Masstyrning av värmepumpar ger elhandels- och nätbolag en möjlighet att på olika sätt optimera effektbalansen och stärka stabiliteten i elnätet.

Energi- och kostnadsbesparing

Det finns stora besparingar att göra genom att styra värmepumpens drift till optimala tidpunkter på dygnet.  Våra produkter/tjänster gör villahushållet delaktiga i den gröna omställningen.

För Elbolag

Easyserv säljer inte sin styrenhet och styrning direkt till villaägaren, utan alltid till elbolaget. Vi tar en månadsavgift för styrningen medan Elbolaget får alla merintäkter och kostnadsminskningar.

För Villaägare

Som villägare kan du inte köpa Easyservs styrenhet och styrning av din värmepump direkt från oss, utan du gör det från ditt lokala elbolag – om de har ingått avtal med oss.

Easyserv - en resurs att räkna med!

Easyserv bidrar till att lösa effektproblem i det lokala och regionala nätet genom att styra om värmepumpens drift – både värme och varmvatten – från dyra till billigare timmar. 

Genom att utnyttja husets förmåga att hålla värmen kan vi anpassa uppvärmningen till när elnätet har mer energi tillgängligt. 

Vi skapar flexibilitet och stabilitet i elnätet, kapar effekttoppar, minskar energi- och elförbrukning och sänker elkostnaden för villahushållet. 

Med våra produkter och tjänster får slutkunden på riktigt en möjlighet att påverka sin energiförbrukning och energikostnad

Vår vision

”Easyserv ska bidra till klimatomställningen och vara ett av Europas främsta cleantech-bolag i att utveckla och implementera innovativa produkter och tjänster för användarflexibilitet och flexibla elnät”